Obnova a reštaurovanie

Projekty obnovy a reštaurovania historických budov a chrámov, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavskej arcidiecézy.
Informácie o reštaurátorských a renovačných projektoch realizovaných v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy.

Tlačová správa k organizácii odbornej konferencie na tému „Reštaurovanie sakrálnych pamiatok v slovensko-maďarskom pohraničí"

Konferencia bola realizovaná v rámci projektu:
Two temples, one heritage (Dva kostoly, jedno dedičstvo) TWO-ONE

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza v rámci projektu TWO-ONE (kód projektu SKHU/1902/1.1/021) organizovala odbornú konferenciu dňa 10.06.2022 od 08.30 hod. v priestoroch Auly Benedikta XVI., Kapitulská 24, Bratislava.

TWO-ONE - reštaurovanie epitafov v krypte Katedrály svätého Martina

Bratislavská arcidiecéza zreštauruje štrnásť mramorových náhrobných kameňov (epitafov) v Arcibiskupskej krypte v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Ide o jeden z výstupov projektu Two temples, one heritage (Dva kostoly, jedno dedičstvo / TWO-ONE). Spolupracuje na ňom s Farnosťou sv. Márie Kráľovnej a sv. Gottharda v maďarskom meste Mosonmagyaróvár.

Rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina

Vláda Slovenskej republiky prijala 27. novembra 2019 uznesenie č. 574, ktorým deklarovala svoju trvalú prioritu pomáhať Bratislave plniť funkciu hlavného mesta Slovenskej republiky ako politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska, pričom s týmto cieľom zároveň podporila vybrané projekty na území hlavného mesta v rámci možností a disponibilných zdrojov štátneho rozpočtu.
Jedným z podporených projektov je i projekt Rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina.

Realizácia projektov za podpory hlavného mesta SR Bratislavy z Grantového programu Ars Bratislavensis

V roku 2019 Bratislavská arcidiecéza realizovala dva projekty s podporou hlavného mesta SR Bratislavy z Grantového programu Ars Bratislavensis, ktorý sa orientuje na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike a v zahraničí.

Realizované projekty obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok

V roku 2011 Bratislavská arcidiecéza realizovala štyri projekty s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z dotačného programu Obnovme si svoj dom, ktorý je určený na podporu projektov obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.