Rehole

Rehoľné zasvätenie vytvára nový zväzok človeka s trojjediným Bohom v Ježišovi Kristovi. Tento zväzok vyrastá z pôvodného spojiva, ktoré sa zrodilo vo sviatosti krstu. Rehoľné sľuby "majú hlboké korene v krstnom zasvätení a sú jeho plnším vyjadrením". Týmto spôsobom prvotné zasvätenie sa stáva svojou ustanovujúcou náplňou novým zasvätením: zasvätením a darovaním sa ľudskej osoby nadovšetko milovanému Bohu.

(Redemptionis donum, 7)

Informácie o reholiach, kongregáciách a inštitútoch zasväteného života, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavskej arcidiecézy, sú k dispozícii na stránkach schematizmu Bratislavskej arcidiecézy.