Tlačová správa k organizácii odbornej konferencie na tému „Reštaurovanie sakrálnych pamiatok v slovensko-maďarskom pohraničí"

Pridal dňa

Konferencia bola realizovaná v rámci projektu:
Two temples, one heritage (Dva kostoly, jedno dedičstvo) TWO-ONE

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza v rámci projektu TWO-ONE (kód projektu SKHU/1902/1.1/021) organizovala odbornú konferenciu dňa 10.06.2022 od 08.30 hod. v priestoroch Auly Benedikta XVI., Kapitulská 24, Bratislava.

Projekt Two temples, one heritage (TWO-ONE) s kódom SKHU/1902/1.1/021 je realizovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška finančnej podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt je: 527 152,30 EUR Výška finančnej podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Rímskokatolícku cirkev, Bratislavskú arcidiecézu predstavuje: 269 578,01 EUR.

Hlavnou úlohou odbornej konferencie bolo prezentovať formy a spôsoby reštaurovania sakrálnych pamiatok v slovensko-maďarskom pohraničí. Na konferencii vystúpili odborníci:
Ing. arch. Patrik Baxa – historik architektúry
Mgr. art. Pavol Ševčík – reštaurátor vykonávajúci odborné reštaurátorské práce na epitafoch v krypte pod Dómom sv. Martina
Ing. arch. Géza Szalai – odborník v oblasti rekonštrukcie sakrálnych stavieb z Maďarska
J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. – pomocný biskup a generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy a historik

Prednášajúci predstavili formy a spôsoby pamiatkovej ochrany, reštaurovania, aj históriu významnej pamiatky – Dómu sv. Martina v Bratislave. Súčasťou konferencie bola ja prehliadka Dómu s komentovanou prednáškou. Podujatie bolo tlmočené do a z Maďarského jazyka.

Projekt je realizovaný v rámci partnerstva dvoch Cirkevných organizácií. Hlavným partnerom je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza a hlavným cezhraničným partnerom je Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd Római Katolikus Plébánia (Rímskokatolícka farnosť sv. Márie Kráľovnej a sv. Gottharda v Mosonmagyaróvár).

Tlačová správa nemusí bezpodmienečne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. (Podrobné informácie o programe sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu)

V záujme získania ďalších informácií sa, prosím, obráťte na kontakt:
Mgr. František Horváth, manažér Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
E-mail: fhorvath@abuba.sk
Mobil: +421 2 572 006 19
Web: www.abuba.sk