Neplatnosť manželstva

Pridal dňa
OBSAH 
NEPLATNOSŤ MANŽELSTVA
Cirkevný tribunál
Pracovníci cirkevných tribunálov
Dôvody nulity manželstva
Neplatnosť manželstva z dôvodu nedostatku manželského súhlasu podľa KKP
      1. Nedostatky manželského súhlasu z pohľadu rozumového poznania
      2. Nedostatky manželského súhlasu z pohľad vôľového rozhodnutia
Neplatnosť manželstva z dôvodu nedodržania formy uzavierania manželstva
Neplatnosť manželstva z dôvodu existencie manželskej prekážky podľa KKP
FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O VYHLÁSENIE NULITY MANŽELSTVA
Kompetentný cirkevný súd
Identifikácia účastníkov a bydliska
Predmet žiadosti
Skutočnosti a dôkazy na podporu tvrdení
Právne tituly neplatnosti
Svedkovia
Miesto, dátum, podpis
Prílohy
PROCES SKÚMANIA NEPLATNOSTI MANŽELSTVA
Prijatie žiadosti
Dosvedčenie sporu
Začatie vyšetrovania
Vypočúvanie
Znalecký posudok
Zverejnenie spisu
Uzavretie v kauze
Rozsudok
Odvolanie
Skrátený proces


NEPLATNOSŤ MANŽELSTVA

Platne uzavreté a zavŕšené manželstvo dvoch pokrstených osôb nemôže žiadna ľudská autorita rozlúčiť.

Môže sa stať, že manželstvo je uzavreté neplatne. Podozrenie z neplatnosti manželstva prešetruje Cirkevný tribunál. Na vyhlásenie neplatnosti manželstva (vyhlásenie nulity manželstva) slúži proces, ktorý sa riadi normami Kódexu kánonického práva (KKP).

Nulita manželstva vyhlásená cirkevným tribunálom nie je v žiadnom prípade „cirkevným rozvodom“. V prípade nulity manželstva ide o preskúmanie, či bolo manželstvo uzavreté neplatne, t. j. či sa potvrdí, že slávením sobáša manželstvo nevzniklo a z akého dôvodu sa tak stalo. Nulitou manželstva cirkevný súd deklaruje, že manželstvo nevzniklo. Pre proces dokazovania nulity manželstva bude cirkevný súd zaujímať najmä čas okolo sobáša, pred ním a krátko po ňom.

Cirkevný súd, na ktorom proces nulity manželstva prebieha nevynáša rozsudok o tom, kto mal vinu na rozpade manželstva, ale výlučne skúma, či je možné vyhlásiť, že manželstvo v momente jeho uzatvárania bolo uzavreté neplatne (či existovala zneplatňujúca prekážka, alebo nebola dodržaná kánonická forma, či bol prítomný nedostatok manželského súhlasu).

Vyhlásenie nulity manželstva nemá vplyv na legitimitu detí splodených v tomto manželstve. Aj v prípade dokázania neplatnosti manželstva deti v ňom narodené budú považované za zákonné.

Po vyhlásení nulity manželstva sú stránky slobodné pre slávenie nového cirkevného sobáša.

obsah

Cirkevný tribunál

Proces nulity manželstva prebieha na cirkevnom tribunáli. Súdny systém v Katolíckej cirkvi je viacstupňový - rozoznávame súdy prvej, druhej a tretej inštancie. Tribunál prvej inštancie je diecézny tribunál (pre jednu diecézu) alebo interdiecézny (pôsobí spolu pre viacero diecéz). V niektorých krajinách sa pre veľký počet diecéz môžeme stretnúť s regionálnymi cirkevnými tribunálmi.

Proces nulity manželstva sa začína na súde prvej inštancie. Ak niektorá zo stránok nie je spokojná s konečným rozsudkom môže sa odvolať v zákonnej lehote na súd druhej alebo tretej inštancie.

Tribunály druhej inštancie - odvolacie tribunály pre prvostupňové diecézne súdy sufragánnych diecéz - je metropolitný cirkevný tribunál alebo iné, ktoré za také ustanoví Najvyšší tribunál Apoštolskej signatúry (napr. Metropolitný tribunál Bratislavskej arcidiecézy je odvolacím tribunálom pre súdy Nitrianskej diecézy, Banskobystrickej diecézy, Žilinskej diecézy a Trnavskej arcidiecézy). Za odvolací súd Metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecézy bol Apoštolskou signatúrou určený Trnavský arcidiecézny súd. Treťou inštanciou pre všetky cirkevné súdy v kauzách manželskej nulity je Apoštolský tribunál Rímskej roty. Na území Slovenska sú cirkevné tribunály Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi.

obsah

Pracovníci cirkevných tribunálov

Primárne má súdnu moc v diecéze diecézny biskup. Obvykle ju vykonáva prostredníctvom súdneho vikára a sudcov. Popri súdnom vikárovi sú členmi cirkevných tribunálov sudcovia, promótor spravodlivosti, obhajcovia zväzku, notári a advokáti.

Úrad cirkevného sudcu môže zastávať osoba - klerik alebo i laik, ktorý spĺňa požiadavky, predpísané kánonickým právom.

Advokátovi (obhajcovi) je prednostne vyhradená obhajoba stránky.

Obhajca zväzku zastáva v procese dokazovania neplatnosti manželstva úlohu obhajovať platnosť manželského zväzku. Preto predkladá všetko, čo vypovedá v prospech platnosti manželského zväzku. Môže sa osobne zúčastniť vypočúvaní a predkladať svoje návrhy otázok a vyjadrenia písomnou formou. Stránky napádajúce platnosť svojho manželstva sa s ním zväčša počas procesu osobne nestretnú.

obsah

Dôvody nulity manželstva

Nulita manželstva môže byť vyhlásená cirkevným tribunálom, ak išlo o manželstvo, pri uzatváraní ktorého:

 • nebola dodržaná forma uzavierania manželstva predpísaná kánonickým právom, pre tých, ktorí sú ňou viazaní; alebo
 • existovala v čase uzavretia manželstva manželská prekážka ustanovená kánonickým právom; alebo
 • manželský súhlas nebol vyjadrený v súlade s právom.

Podľa Kódexu kánonického práva manželstvo požíva priazeň práva. Preto sa manželstvo, ktorého neplatnosť sa skúma na cirkevnom tribunále, až do vyhlásenia právoplatného rozsudku o neplatnosti považuje za platné.

Účinky vyhlásenia neplatnosti manželstva smerujú do minulosti (ku dňu jeho uzavretia) a význam právoplatného rozsudku o nulite manželstva je v tom, že zainteresovaným osobám (mužovi a žene) umožňuje uzavrieť nové cirkevné manželstvo.

obsah

Neplatnosť manželstva z dôvodu nedostatku manželského súhlasu podľa KKP

Manželstvo možno z právneho hľadiska chápať ako zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú spoločenstvo celého života. Podstatnou okolnosťou vzniku manželstva je moment vyjadrenia manželského súhlasu, kedy muž a žena prejavia vôľu žiť v manželstve. Keďže je manželstvo z právneho hľadiska zmluvou, je potrebné, aby tento právny úkon pre platnosť spĺňal určité náležitosti.

Manželský súhlas je prejavom vôle, v ktorom je zapojené rozumové poznanie a vôľové rozhodnutie. V prípade, že jeden z týchto dvoch prvkov chýba súhlas nie je dostatočný a môže spôsobiť neplatnosť manželstva.

obsah

1. Nedostatky manželského súhlasu z pohľadu rozumového poznania:
• Nedostatočné užívanie rozumu
Osoba, ktorá ním trpí v čase sobáša nie je schopná rozumovo posúdiť úkon, ktorý uzatvára, preto je neplatný.
• Vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku, ohľadne podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať
Uvedená vada prichádza do úvahy v prípade, že osoba síce netrpí duševnou poruchou alebo psychickou poruchou, ktorá by spôsobovala nedostatočné užívanie rozumu, ale z dôvodu určitých okolností psychickej povahy nedokáže správne posúdiť, čo je manželstvo, jeho práva a povinnosti vo vzťahu k sebe samému a partnerovi. Možno povedať, že osobe v čase uzatvárania manželstva chýba osobnostná zrelosť, ktorú však táto osoba ani časom nenadobudne, práve kvôli nejakej okolnosti psychickej povahy.
• Neschopnosť vziať na seba podstatné záväzky manželstva z dôvodu psychickej prirodzenosti
V tomto prípade musí ísť o skutočnú nemožnosť vziať na seba manželské záväzky, nie iba o ťažkosť, ktorá sa môže vyskytnúť v každom manželstve. Príčinami bývajú psychické poruchy a psychiatrické diagnózy, ktoré museli byť aspoň v latentnej forme prítomné už v čase slávenia sobáša.
• Nevedomosť
Na platné uzavretie manželstva je nevyhnutná aspoň minimálna miera poznania, pričom jej absencia môže mať zneplatňujúci účinok. Tá nevyhnutná miera poznania je charakterizovaná ako nevyhnutnosť, aby uzatvárajúcim stránkam bolo známe aspoň to že manželstvo je trvalé spolunažívanie muža a ženy, zamerané na plodenie a výchovu detí.
• Omyl
Ohľadom možnosti spôsobiť neplatnosť manželského súhlasu sú relevantné tri druhy omylov: omyl v osobe, omyl vo vlastnosti osoby, ktorá bola priamo a zásadne chcená a omyl ohľadom vernosti, nerozlučiteľnosti alebo sviatostnej hodnosti manželstva.
• Podvod
Manželstvo neplatne uzatvára ten, kto bol oklamaný podvodom vykonaným na ňom za účelom získania manželského súhlasu. Takéto konanie jedného kontrahenta môže mať zneplatňujúci účinok, ak sa týka takej vlastnosti, ktorá môže vážne narúšať manželské spolužitie.

obsah

2. Nedostatky manželského súhlasu z pohľad vôľového rozhodnutia:
• Simulácia - predstieranie
Ak niektorá zo stránok alebo obe vylučujú pri slávení manželstva pozitívnym úkonom vôle manželstvo samotné alebo nejaký jeho podstatný prvok či vlastnosť, uzatvárajú ho neplatne. K simulácii, čiže predstieraniu manželského súhlasu dochádza, ak aspoň jedna zo strán vedome odmieta manželstvo ako celok, alebo jeho podstatné vlastnosti a prvky. Najčastejšie ide o simuláciu v prípade vyjadrenia úmyslu prijať záväzok vernosti, alebo ohľadom nerozlučiteľnosti manželstva, alebo vôle prijať potomstvo.
• Podmienka
Nie je možné uzatvoriť platné manželstvo s podmienkou vzťahujúcou sa do budúcnosti. Ak ide o podmienku vzťahujúcu sa na prítomnosť alebo minulosť, manželstvo je platné alebo neplatné podľa toho, či sa podmienka naplnila alebo nie. Stanovenie podmienky do minulosti alebo ohľadom súčasnosti a jej pripojenie k manželskému súhlasu možno vykonať iba so súhlasom ordinára.
• Násilie a strach
Neplatne by uzatvárala manželstvo osoba, ktorá by sa nachádzala v situácii nátlaku, ktorý by v nej spôsobil veľký strach.

Neplatnosť manželstva z dôvodu nedodržania formy uzavierania manželstva

Forma uzavierania manželstva je súhrn vonkajších znakov obradu uzavretia manželstva, ktoré vyžaduje kánonické právo na platné uzavretie manželstva. Je potrebné, aby každá zo stránok uzatvárajúcich manželstvo vyjadrila svoj manželský súhlas.

V riadnej forme sa manželstvo uzaviera pred úradným, t. j. kvalifikovaným svedkom (sobášiacim) a dvoma neúradnými svedkami, ktorí sú prirodzene schopní dosvedčiť fakt uzavretia manželstva, čiže majú spôsobilosť na právne úkony. Úradný svedok, t.j. posvätný služobník, ktorý v mene Cirkvi prijíma manželský súhlas, musí mať k tomuto úkonu kompetenciu z úradu alebo na základe delegácie.

obsah

Neplatnosť manželstva z dôvodu existencie manželskej prekážky podľa KKP

Ak sú v momente slávenia sobáša prítomné okolnosti, definované kánonickým právom ako zneplatňujúce prekážky, nie je možné sláviť platné manželstvo.

Existujú dve kategórie zneplatňujúcich prekážok: Božieho práva a cirkevného práva. V prvom prípade, ak je takáto prekážka prítomná, manželstvo bude vždy neplatné, lebo nie je možné v jednotlivom prípade od nej oslobodiť, t. j. dišpenzovať ju. Pri prekážkach cirkevného práva kompetentná autorita môže pred sobášom udeliť dišpenz, na základe ktorého bude manželstvo uzatvorené platne.

Manželské zneplatňujúce prekážky:

• Prekážka veku
Platné manželstvo nemôže uzavrieť muž pred dovŕšením šestnásteho roku života a žena pred dovŕšením štrnásteho roku života. Biskupská konferencia môže stanoviť vyšší vek na dovolené slávenie manželstva. V prípade Slovenska je vek uzatvárania manželstva zjednotený s právom SR na 18 rokov.
• Prekážka impotencie
Impotencia je neschopnosť vykonať pohlavný styk. Môže byť ako zo strany muža, tak aj ženy. Na to, aby zneplatňovala manželstvo musí existovať v čase sobáša a byť trvalou. Ide o prekážku Božieho práva, od ktorej nie je možné udeliť dišpenz. Niekedy sa mylne zamieňa s neplodnosťou, t. j. nemožnosťou počať dieťa, tá nie je manželskou prekážkou. Ak sa impotencia vyvinie počas trvania manželstva, napr. ako následok úrazu, nemá vplyv na platnosť manželstva.
• Prekážka existujúceho planého manželského zväzku
Nemôže uzatvoriť manželstvo ten, kto už je viazaný existujúcim manželským zväzkom. Pristúpiť k sláveniu nového manželstva je možné až po jeho zániku alebo vyhlásení za neplatné.
• Prekážka rozdielneho náboženstva
Ide o prípad, keď katolícka strana má uzavrieť manželstvo so stranou nepokrstenou, teda osobou buď bez vyznania alebo takou ktorá patrí k náboženskej spoločnosti, ktorá nevykonáva krst (moslimské náboženstvo, židovské náboženstvo...). Od tejto prekážky môže udeliť dišpenz diecézny biskup.
• Prekážka sviatostnej vysviacky
Uvedenej prekážke podliehajú osoby, ktoré prijali posvätný rád, t.j. diakonát, presbyterát, episkopát. Dišpenz od tejto prekážky je za riadnych okolností rezervovaný Apoštolskému stolcu.
• Prekážka verejného doživotného sľubu čistoty
Touto prekážkou sú viazané osoby, ktoré zložili verejne doživotný sľub čistoty v niektorom rehoľnom inštitúte. Tak ako v predchádzajúcom prípade, dišpenz od manželskej prekážky je za riadnych okolností rezervovaný Apoštolskému stolcu.
• Prekážka únosu ženy
Vzniká medzi mužom a unesenou alebo aspoň zadržiavanou ženou, ktorá bola obmedzená na osobnej slobode za účelom sobáša. Nemôže si tak slobodne zvoliť manželstvo, preto by jej súhlas bol neplatný.
• Prekážka zločinu
Neplatne uzatvára manželstvo ten, kto so zámerom uzavrieť manželstvo s istou osobou spôsobí smrť jej manželskej stránke alebo svojej vlastnej. Tiež neplatne sa pokúšajú o manželstvo medzi sebou tí, ktorí vzájomným fyzickým alebo morálnym pričinením spôsobili smrť manželskej stránke. Dišpenz od tejto manželskej prekážky je za riadnych okolností rezervovaný Apoštolskému stolcu.
• Prekážka pokrvného príbuzenstva
V priamej línii je manželstvo vždy neplatné. A nie je možné udeliť od tejto prekážky dišpenz. Napr. medzi deťmi a rodičmi, starými rodičmi a vnúčatami. V bočnej línii je manželstvo neplatné až do štvrtého stupňa vrátane. V druhom stupni v bočnej línie sa nikdy neudeľuje dišpenz, teda medzi súrodencami. V treťom a štvrtom stupni bočnej línie je táto manželská prekážka dišpenzovateľná.
• Prekážka švagrovstva
Táto prekážka vzniká na základe platného manželstva a existuje medzi manželom a pokrvnými jeho manželky a takisto medzi manželkou a pokrvnými jej manžela.
• Prekážka verejnej mravopočestnosti
Prekážka vzniká buď z kánonicky neplatného manželstva po začatí spoločného života partnerov alebo zo všeobecne známeho (resp. verejne dokázateľného) konkubinátu. Prekážka zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a pokrvnými ženy a naopak, teda obdobne ako v prípade prekážky švagrovstva.
• Prekážka adopcie
Prekážka vzniká z osvojenia (adopcie), ktoré musí byť platné podľa noriem občianskeho práva. Uvedená prekážka zabraňuje vzniku platného manželstva medzi osobami spojenými zákonným príbuzenstvom a to v priamej línii alebo v druhom stupni bočnej línie.

obsah
FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O VYHLÁSENIE NULITY MANŽELSTVA

Dokument, ktorým sa začína proces skúmania neplatnosti manželstva sa nazýva žiadosť o vyhlásenie neplatnosti manželstva. Zostavuje ju jeden z manželov alebo obaja, prípadne im pri tom pomáha poverený pracovník cirkevného súdu. Táto žiadosť musí byť adresovaná kompetentnému cirkevnému súdu. Žiadosť ďalej musí obsahovať:

 • čo sa žiada (v tomto prípade: vyhlásenie neplatnosti manželstva);
 • aké právo alebo aspoň všeobecne o aké skutočnosti a dôkazy sa žiadateľ opiera na dokázanie toho, čo tvrdí;
 • údaje o trvalom alebo prechodnom bydlisku oboch manželských stránok.

Žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom s uvedením dňa, mesiaca a roka podpísania žiadosti.

Bez písomnej žiadosti žiadny cirkevný tribunál nemôže konať. Ak by žiadateľ mal ťažkosti so zostavením žiadosti alebo by sa v tejto záležitosti chcel poradiť, môže kontaktovať kanceláriu cirkevného tribunálu.

obsah

Kompetentný cirkevný súd

Žiadosť o preskúmanie platnosti manželstva musí byť písomná a adresovaná kompetentnému cirkevnému tribunálu. V prípadoch manželskej nulity, ktoré nie sú rezervované Apoštolskému stolcu, je kompetentný:
 • tribunál miesta, kde bolo manželstvo slávené;
 • tribunál miesta, kde má jedna alebo obidve stránky trvalé alebo prechodné bydlisko;
 • tribunál miesta, kde treba zhromaždiť väčšinu dôkazov.

Ak je jedným uvedených miest územie Bratislavskej arcidiecézy, alebo niektorý z manželov patrí do Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR (porov. Štatút OOSaOZ SR, článok 5, (2) a-f), je na prvej inštancii kompetentným súdom Metropolitný tribunál Bratislavskej arcidiecézy v Bratislave a žiadosť treba adresovať na: Rímskokatolícka cirkev, Metropolitný tribunál v Bratislave, Špitálska 7, 814 92 Bratislava.

Nie je správne podávať tú istú žiadosť o vyhlásenie neplatnosti manželstva súčasne na viacero cirkevných tribunálov.

obsah

Identifikácia účastníkov a bydliska

V žiadosti musia byť uvedené manželské stránky (žiadateľ a pozvaná stránka). Preto je potrebné poskytnúť dostatočné informácie potrebné na identifikáciu osôb a na možné nadviazanie komunikácie s nimi, t. j. meno a priezvisko, adresa bydliska, telefonický a emailový kontakt.

Žiadosť má obsahovať aj tieto ďalšie údaje: dátum a miesto (farnosť) sobáša, rodinný stav pri sobáši, informáciu o narodených deťoch pred manželstvom a v manželstve, dátum a miesto civilného rozvodu (ak už prebehol).

V tomto bode je dobré uviesť aj to, či žiadateľ informoval druhú manželskú stránku o úmysle podania tejto žiadosti a aký postoj druhá stránka pri tejto informácii zaujala.

obsah

Predmet žiadosti

V procese dokazovania neplatnosti manželstva sa žaluje samotné manželstvo, o ktorom sa tvrdí, že nevzniklo. Preto je predmetom žiadosti, teda to, čo sa od cirkevného tribunálu žiada, vyhlásenie manželstva za neplatné.

obsah

Skutočnosti a dôkazy na podporu tvrdení

Toto je tiež dôležitý prvok žiadosti. Následné procesné kroky budú závisieť aj od dobre vypracovanej žiadosti. Preto je potrebné ju spracovať pozorne, uviesť najdôležitejšie fakty a dôkazy, ktoré podporujú podozrenie, že manželstvo bolo uzavreté neplatne. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je prezentovať manželstvo chronologicky. To možno vykonať podľa nasledujúcej schémy:

 • kde a kedy sa strany navzájom spoznali; ako vyzeralo obdobie pred sobášom; koľko trvalo toto obdobie; či sa medzi nimi objavili nejaké konflikty;
 • kto navrhol cirkevný sobáš a z akých dôvodov; ako vyzerala bezprostredná príprava na cirkevný sobáš a na svadobnú hostinu; kde a kedy strany uzavreli cirkevné manželstvo; ako prebehol cirkevný sobáš a svadobná hostina ( či sa na nej udialo niečo neobvyklé);
 • ako prebiehal manželský život po sobáši;
 • kedy a z akého dôvodu sa strany rozišli; kto opustil koho prvý;
 • prečo sa nechcú manželia zmieriť a obnoviť svoje manželské spolužitie.

obsah

Právne tituly neplatnosti

Ide o dôvody, pre ktoré sa žiadateľ domnieva, že manželstvo je neplatné. V tomto bode žiadosti by sa mal popísať právny základ nároku, t. j. aký je právny dôvod údajnej neplatnosti tohto manželstva.

Pri definovaní právneho titulu neplatnosti manželstva sa treba sústrediť na čas pred sobášom, bezprostredne pred uzatvorením manželstva, na okolnosti ohľadom slávenia sobáša (obrad) a na manželský život bezprostredne po sobáši.

Neplatnosť manželstva je možné skúmať súčasne z viacerých dôvodov neplatnosti, nakoľko sa môžu navzájom dopĺňať alebo kombinovať. Je preto možné uviesť aj viac ako jeden titul neplatnosti manželstva. Súdny vikár pri definovaní dosvedčenia sporu potom zváži, ktorý z navrhnutých titulov neplatnosti, príp. aj všetky sa budú dokazovať.

obsah

Svedkovia

Bremeno dokazovania nesie v súdnom spore žiadateľ. Na podporu argumentov žiadateľa je treba vypočuť aj niekoľkých svedkov, ktorí poznajú okolnosti podporujúce tézy, ktoré boli v žiadosti už opísané. Pri navrhovaní svedka treba uviesť meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, telefonický a emailový kontakt.

Treba tiež uviesť, či bol svedok informovaný o úmysle uviesť ho za svedka v tomto procese a tiež to, aký postoj svedkovia pri tejto informácii zaujali (či sú ochotní prísť na súdne vypočutie). Okrem toho treba aspoň stručne uviesť, o akých skutočnostiach vie svedok vypovedať.

obsah

Miesto, dátum, podpis

Aby bola žiadosť úplná, je potrebné uviesť miesto, dátum a podpis žiadateľa (ak žiadosť podávajú obaja manželia spoločne, podpíšu ju obaja). Nie je potrebné overovanie podpisov u notára.

obsah

Prílohy

K žiadosti musia byť priložené nasledovné dokumenty:

- cirkevný sobášny list, vydáva ho farnosť, v ktorej sa slávil sobáš;
- krstné listy stránok (originály, nie staršie ako 3 mesiace). Vydáva ho farnosť, kde bola osoba pokrstená;

Ak pre nejaké okolnosti, napr. ochranu osobných údajov žiadateľ nevie získať niektorý cirkevný dokument, je potrebné to uviesť v žiadosti alebo následne kontaktovať kanceláriu cirkevného súdu, na ktorý sa žiadosť podáva;

- kópia rozsudku o civilnom rozvode manželstva (ak už prebehol);
- správu z predsúdneho skúmania;
- odporúčanie farára farnosti alebo iného kňaza, ktorý žiadateľa pozná.

Ďalej je vhodné priložiť aj iné dokumenty, ktoré môžu slúžiť ako listinné dôkazy v eventuálnom procese skúmania neplatnosti manželstva (napr. znalecké posudky, lekárske správy, listinná alebo elektronická komunikácia, policajné záznamy a pod.).

Dokumenty, ktoré majú slúžiť ako listinné dôkazy musia byť predložené ako originály alebo ako overené kópie, aby neboli pochybnosti o ich autenticite a integrite.

obsah
PROCES SKÚMANIA NEPLATNOSTI MANŽELSTVA

Prijatie žiadosti

Proces skúmania neplatnosti manželstva sa začína podaním žiadosti, ktorá ak spĺňa všetky formálne aj obsahové náležitosti a sú k nej pripojené všetky potrebné prílohy, je postúpená súdnemu vikárovi. Súdny vikár po jej preštudovaní rozhodne o prijatí alebo o zamietnutí žiadosti.

Dekrét o prijatí alebo o zamietnutí má byť vydaný do mesiaca od doručenia kompletnej žiadosti so všetkými prílohami Metropolitnému tribunálu.

Po prijatí žiadosti je jej kópia zaslaná pozvanej stránke, aby sa s ňou oboznámila a vyjadrila k nej svoje stanovisko.

V tejto fáze procesu si obidve stránky (žiadateľ aj pozvaná stránka) môžu vybrať advokáta, ktorý im bude pomáhať počas priebehu procesu. Služba advokáta, vybratého zo zoznamu advokátov Metropolitného tribunálu je pre stránky bezplatná.

obsah

Dosvedčenie sporu

Ďalším krokom v procese je dekrét súdneho vikára, ktorým vymenuje kolégiový tribunál – troch sudcov a obhajcu zväzku. Súčasne v tom istom dekréte stanoví tzv. dosvedčenie sporu, teda definuje dôvody nulity manželstva (tituly), podľa ktorých sa v kauze bude skúmať neplatnosť manželstva. V tomto dekréte súdny vikár stanoví aj tretiu vec – určenie, či sa v kauze bude pokračovať riadnym procesom alebo skráteným procesom.

Nulita manželstva môže byť skúmaná aj z dôvodov, ktoré si budú vyžadovať vykonanie znaleckého posudku z oblasti psychológie alebo psychiatrie. V tomto prípade je žiadateľovi zaslaný dotazník, v ktorom vyjadruje súhlas s vykonaním znaleckého posudku a taktiež s úhradou platby za jeho vykonanie. Výška honoráru za znalecký posudok je stanovená podľa cenníka konkrétneho znalca a hradí ju žiadateľ v kauze. V prípade, že by žiadateľ mal ťažkosti s úhradou znaleckého posudku z dôvodu hmotnej núdze, je potrebné kontaktovať kanceláriu Metropolitného tribunálu. Časová lehota na vypracovanie znaleckého posudku je cca. 6 mesiacov. Presná lehota však závisí od časovej vyťaženosti znalca.

obsah

Začatie vyšetrovania

Po uplynutí lehoty 10 pracovných dní od doručenia Dekrétu o dosvedčení sporu a menovaní kolégiového tribunálu stránkam sa začína samotné vyšetrovanie kauzy, o čom je vydaný dekrét sudcu - predsedu kolégiového tribunálu. V tejto fáze sa zbierajú dôkazy, ktoré majú slúžiť k preukázaniu neplatnosti daného manželstva. Vyšetrovanie spočíva vo vypočutí stránok a svedkov, prípadne aj vo vykonaní znaleckého posudku. V tomto momente môžu stránky (žiadateľ a pozvaná stránka) navrhnúť otázky, ktoré majú byť položené druhej stránke pri vypočúvaní. O položení navrhnutých otázok rozhoduje predseda kolégiového tribunálu. Na zaslanie návrhu otázok majú stránky lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia dekrétu o začatí vyšetrovania.

obsah

Vypočúvanie

Stránky dostanú predvolanie na súdne vypočutie s uvedením termínu. Vypočúvania sa realizujú v sídle Metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecézy. V prípade, že stránka alebo svedok bývajú na území inej diecézy, môžu využiť právo byť vypočutí cirkevným súdom, ktorý je kompetentný vzhľadom na miesto ich pobytu. V prípade, že sa stránky alebo svedkovia nemôžu v stanovenom termíne dostaviť na vypočutie, je potrebné, aby o tom čo najskôr informovali kanceláriu Metropolitného tribunálu, aby bol stanovený nový termín vypočutia. Stránky sa vypočúvajú osobitne po jednom tak, aby sa medzi sebou osobne nestreli.

Po vypočutí stránok sú rovnakým spôsobom predvolaní na vypočutí aj svedkovia.

Na súdne vypočutie je potrebné priniesť si občiansky preukaz, kvôli overeniu totožnosti vypočúvaného. Každá stránka a svedok je vypočúvaná osobitne. Okrem vypočúvaného je prítomný audítor (vypočúvajúci sudca) a notár. Vypočúvanie stránok a svedkov trvá približne 2 hodiny a realizuje sa prostredníctvom otázok, ktoré kladie audítor a odpovedí stránok (svedkov), ktoré zapisuje notár. Po ukončení vypočutia si stránka (svedok) prečíta zapísanú výpoveď a má možnosť ju upraviť, prípadne doplniť.

obsah

Znalecký posudok

Po vypočutí stránok a svedkov, ak je to potrebné, nasleduje vypracovanie znaleckého posudku z oblasti psychológie alebo psychiatrie. Kópia spisu je odoslaná znalcovi, ktorý si ho preštuduje a následne pozve stránku na stretnutie, kde sa zrealizuje znalecké skúmanie. Následne znalec vypracuje znalecký posudok a zašle ho Metropolitnému tribunálu. Po jeho doručení je žiadateľ o tejto skutočnosti písomne oboznámený. Zároveň je mu zaslané vyúčtovanie za znalecký úkon.

obsah

Zverejnenie spisu

Ďalším krokom je zverejnenie spisu kauzy, kedy stránky (žiadateľ a pozvaná stránka) majú možnosť nahliadnuť do spisu a oboznámiť sa so všetkými dôkazmi, ktoré boli doteraz zozbierané (výpovede stránok a svedkov, znalecké posudky, iné dôkazy). Oboznámenie sa so spisom sa koná iba osobne v sídle Metropolitného tribunálu. Termín prezretia spisu je stanovený pre každú stránku osobitne. V prípade, ak má stránka zvoleného advokáta, môže si prísť prezrieť spis spolu s ním, alebo požiadať samotného advokáta, aby on nahliadol do spisu.

Po prezretí spisu môžu stránky vyjadriť svoje pripomienky k doteraz zozbieraným dôkazom, prípadne navrhnúť vypočutie ďalších svedkov, či dodať ďalšie dôkazy. Na tento úkon majú stránky stanovenú lehotu troch týždňov odo dňa prevzatia dekrétu o zverejnení spisu kauzy.

Ak má stránka zvoleného advokáta, ten môže vypracovať svoje záverečné stanovisko, ktoré zašle Metropolitnému tribunálu.

Ak stránky nemajú pripomienky, príp. nechcú dodať nové dôkazy, spis je odovzdaný obhajcovi zväzku, ktorý spis preštuduje a vypracuje svoje záverečné pripomienky ku kauze.

obsah

Uzavretie v kauze

Po doručení záverečných pripomienok obhajcu zväzku je vydaný dekrét o uzavretí spisu kauzy. Po lehote siedmich dní od doručenia tohto dekrétu stránkam je spis odovzdaný sudcom kolégiového tribunálu, ktorí si spis preštudujú, každý z nich si vypracuje svoje vótum a následne je stanovený termín diskusie kolégiového tribunálu, z ktorej vzíde rozhodnutie.

obsah

Rozsudok

Potom, ako kolégiový tribunál rozhodne v kauze, je vypracovaný rozsudok, ktorý je následne odoslaný stránkam. Rozsudok obsahuje rozhodnutie a zdôvodnenie rozhodnutia v dvoch častiach: podľa práva – vyloženie právnej náuky titulov neplatnosti, z ktorých bola neplatnosť manželstva skúmaná, a podľa skutočnosti – zhodnotenie dôkazov, ktoré svedčili v prospech/neprospech jednotlivých titulov neplatnosti. Ak má stránka zvoleného advokáta, tento je informovaný o výsledku ihneď po rozhodovaní.

obsah

Odvolanie

V prípade, že niektorá zo stránok nie je spokojná s rozsudkom, má možnosť odvolať sa na súd vyššieho stupňa. Riadnym odvolacím súdom Metropolitného tribunálu v Bratislave je Arcidiecézny cirkevný súd Trnavskej arcidiecézy. Odvolanie je možné podať buď na riadny odvolací tribunál alebo na Apoštolský tribunál Rímskej roty v Ríme. Odvolanie je potrebné doručiť písomne Metropolitnému tribunálu v Bratislave do 15 pracovných dní od doručenia rozsudku stránke a následne do 30 pracovných dní doručiť dôvody odvolania, nové a vážne dôkazy alebo argumenty, o ktoré sa stránka pri odvolaní opiera (napr. aj navrhnutie vypočutia nového svedka, priloženie dokladov, ktoré neboli predložené počas procesu na prvej inštancii a pod.).

Po neužitočnom uplynutí lehoty na odvolanie, v prípade afirmatívneho rozsudku, teda keď bola preukázaná nulita skúmaného manželstva, sa rozsudok stáva vykonateľným. Znamená to, že stránky môžu uzatvoriť nový cirkevný sobáš, ak im v tom nebráni iná príčina. O tejto skutočnosti sú stránky informované tzv. Oznámením o vykonateľnosti rozsudku a taktiež je vykonaný zápis do matriky pokrstených vo farnostiach krstu stránok a zápis do matriky zosobášených vo farnosti, kde bolo manželstvo slávené.

V niektorých prípadoch je k rozsudku pripojená klauzula o zákaze uzatvorenia nového cirkevného sobáša. Tento zákaz je pripojený v prípadoch, ak bola preukázaná neplatnosť manželstva z dôvodu podľa kán. 1095, bod 2 alebo bod 3 KKP alebo aj z dôvodu podľa kán. 1101 §2 KKP. Klauzula zakazujúca uzavretie nového manželstva sa dáva preto, aby sa predišlo sláveniu ďalšieho neplatného manželstva. Tento zákaz však nie je absolútny. Neznamená to, že by stránka už nikdy nemohla uzavrieť nový cirkevný sobáš. Znamená to, že ak bude chcieť stránka, ktorej bol zákaz udelený v budúcnosti uzatvoriť manželstvo, musí najprv kontaktovať miestneho ordinára (diecézneho biskupa) miesta, kde sa sobáš chystá uzatvoriť, prípadne cirkevný súd, ktorý tento zákaz pripojil, podľa toho, čo je uvedené v rozsudku. Osoba poverená miestnym ordinárom alebo cirkevným súdom zistí, či môže byť tento zákaz sňatý.

Pri zaslaní rozsudku žiadateľ hradí poplatok vo výške 70,- € na prvej inštancii alebo 20,- € na druhej inštancii. Tento poplatok je určený na pokrytie administratívnych výdavkov pri vedení kauzy. V prípade, že žiadateľ by mal ťažkosť s úhradou poplatku z dôvodu hmotnej núdze, je potrebné kontaktovať kanceláriu Metropolitného tribunálu. O výške administratívneho poplatku sú stránky informované na začiatku procesu v Dekréte o prijatí žiadosti na uvedenie sporu.

obsah

Skrátený proces

Neplatnosť manželstva môže byť skúmaná skráteným procesom, iba ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • žiadosť o vyhlásenie nulity manželstva podávajú obidve stránky alebo jedna z nich so súhlasom druhej;
 • nastane taký súbeh okolností skutkov a osôb, podopretých svedectvami alebo dokumentami, ktoré si nevyžadujú nijaké ďalšie skúmanie a dôslednejšie zbieranie dôkazov a neplatnosť je zrejmá už zo samotnej žiadosti.

V tomto prípade sa vyšetrovanie uskutočňuje prostredníctvom jediného zasadnutia, pri ktorom sú v ten istý deň vypočuté stránky aj svedkovia, pričom stránky sú vypočúvané spolu (nie oddelene) a svedkovia vypovedajú za prítomnosti stránok. Sudcom v skrátenom procese je diecézny biskup. Jemu patrí vyniesť rozsudok.

obsah