Bratislavská arcidiecézna charita

Charita - caritas (lat.) je dobročinnosť, ľudomilnosť; láska k blížnemu. Zahŕňa vnútorný aspekt – lásku vo svojej podstate, nielen citovú lásku, a zároveň jej vonkajší aspekt – konkrétny prejav lásky, teda skutky telesného a duchovného milosrdenstva.
Charita je motivovaná nadprirodzenom; v kresťanskom ponímaní je to odporúčanie. Je základným motívom a mierkou pre všetky služby kresťanov v cirkvi a vo svete. Popri ohlasovaní Božieho slova a slávení liturgie je neoddeliteľnou zložkou kresťanského života. Teologicky je podmienkou spásy.

Charita ako katolícka organizácia zahŕňa charita skupinu diel, ktoré sa venujú napĺňaniu príkazu lásky k blížnym. Každá diecéza má vlastnú charitu.

Bratislavská arcidiecézna charita pomáha ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo, v duchu evanjeliového príkazu lásky k Bohu a blížnemu – napĺňaním sociálnej náuky Cirkvi.

Bratislavská arcidiecézna charita
Krasinského 6, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 4425 0374
Email: charitaba@charitaba.sk
Web: www.charitaba.sk
Účet: 4010078918/3100 Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava

Bratislavská katolícka charita je súčasťou Slovenskej katolíckej charity.